Meteen naar de inhoud

Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING Psychologenpraktijk Voerendaal

Psychologenpraktijk Voerendaal  is een samenwerkingsverband van een aantal GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten die elk afzonderlijk hun eigen praktijk hebben en als zodanig elk afzonderlijk staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De praktijk is gevestigd aan de Hogeweg 53 te Voerendaal. De praktijk is bereikbaar via telefoon 045-5752390, via email  info@psvpv.nl of via de website www.psypv.nl.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaan daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens  wij  van u verwerken, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:
– NAW gegevens
– overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
– communicatiegegevens (telefoon, e-mail)
– administratiegegevens (zorgverzekeraar, polisnummer)
– diagnose- en behandelgegevens

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden
Voor een goede psychologische / psychotherapeutische behandeling is het noodzakelijk dat  wij een  dossier aanleggen en bijhouden. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die  elders, bijvoorbeeld bij een andere psycholoog/psychotherapeut, medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming zijn opgevraagd.

Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners. Bij de aanmelding wordt u schriftelijk toestemming gevraagd voor overleg met uw huisarts en eventueel met eerdere hulpverleners. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat kenbaar maken. Geeft u toestemming, dan wordt de verwijzer na de intakefase (tijdens de behandeling) geïnformeerd over de onderzoeksbevindingen (uw aanmeldklachten, diagnostische hypothese, DSM-classificatie) en over het behandelplan. Na afloop van de therapie wordt de verwijzer bericht over het beloop van de therapie en over de bereikte behandelresultaten. Tevens kunnen suggesties over preventie of eventuele terugvallen gedaan worden. Soms, indien gewenst of noodzakelijk, vindt er onderling overleg plaats gedurende het onderzoek en/of de behandeling. Informatieverstrekking aan derden   vindt uitsluitend plaats als u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Tenslotte kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging indien uw behandelaar niet beschikbaar is.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie . Om ervoor te zorgen dat uw onderzoek of behandeling betaald wordt, wisselen we gegevens uit met uw zorgverzekeraar. We zijn verplicht om aan de zorgverzekeraar informatie te verstrekken over de hoofddiagnose die van toepassing is (bijvoorbeeld  Angststoornis of Persoonlijkheidsstoornis).

Alleen geautoriseerde medewerkers die betrokken zijn bij de administratie en uw intake, diagnostiek en behandeling hebben toegang tot de informatie. Zij zorgen voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn
Wij  bewaren alleen die informatie die relevant is, en waartoe we verplicht zijn vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO verplicht ons uw dossier 20 jaar te bewaren. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Beveiliging van gegevens
Door technische en organisatorische maatregelen dragen wij er zorg  voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij uw behandeling  betrokken personen hebben  toegang tot uw gegevens. Deze personen zijn ook verplicht tot geheimhouding.

Rechten
Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

Recht op inzage
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens van u worden verzameld en verwerkt. U heeft het recht op inzage in uw dossier.

Recht op kopie/ afschrift
U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de op u betrekking hebbende en verwerkte gegevens.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om te vragen om correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens .

Recht op overdracht
Als  u besluit om over te stappen naar een andere behandelaar, dan heeft u het recht dat uw gegevens  worden overdragen aan die andere partij.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
U mag aangeven dat uw gegevens die in het dossier  liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt.

Recht op gegevenswissing
U heeft het recht uw  dossier te laten vernietigen.

Ten slotte

Onze website gebruikt geen cookies.